Ceník

Nájem
Cena za užívání veřejného prostranství v době konání Dobrovodské poutě zůstává nezměněna.
Výše místního poplatku činí 100,-Kč/m2 za každý i započatý den.
Ve výpočtu celkového místního poplatku za užívání veřejného prostranství je zahrnuta prodejní plocha s průměrnou šířkou 1,2m, která je umístěna podél místních komunikací (ulice Na Kopečku, Požárníků, U Domova důchodců a Zacharova), mimo vozovku (na chodníku nebo zeleném pásu).

Příklad výpočtu: prodejní stánek šířky 4m, 3.-5.4.2010
4m x 1,2m x 100,-Kč x 3 dni = 1 440,-Kč

Individuální ceny a podmínky jsou připraveny pro řemeslníky s ukázkou lidových řemesel, kteří jsou umístěni v samostatném atraktivním sektoru G za kostelem, viz mapa.

Součástí ceny není zajištění vodovodní, kanalizační ani el. přípojky.
Zájemci o pronájem veřejného prostranství jsou povinni uvézt při objednání celkový požadovaný rozměr k pronajmutí – např. u přívěsu včetně jeho oje. Neuvedení skutečného celkového rozměru je rizikem nájemce. Nebude brán zřetel na neumístění z důvodu obsazenosti sousedících ploch ostatních nájemců.

Odpady
V zájmu udržení pořádku, jak v průběhu, tak po skončení užívání veřejných prostorů zpět pronajímateli, je nově zavedena kauce na likvidaci a úklid odpadů.
Každý nájemce má k dispozici od pronajímatele pytle na odpadky, které bude zdarma odvážet svozové vozidlo Obecního úřadu.
Výše kauce je individuální, od 500,-Kč výše, dle typu a charakteru činnosti nájemce veřejného prostranství. Po zpětném fyzickém předání užívaných prostorů pronajímateli, bez závad, bude kauce nájemci vrácena.

Parkování
Nájemci veřejného prostranství mohou zdarma parkovat na ploše pod budovou bývalé Základní školy (budova vedle kostela). Tato plocha je vyznačena v příloze smlouvy o pronájmu.

 

Copyright © 2010- dobrovodskapout.cz. All Rights Reserved.
Design a code jurcicka.cz